Contactez-nous
DECLARAȚIE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PARTEA INTRODUCTIVĂ - INFORMAREA PERSOANEI VIZATE

1.1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI ȘI REPREZENTANTULUI ACESTUIA

ARTHUR HUNT S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în București, Strada Caderea Bastiliei nr. 64, et. 3, sector 1, cod poștal 010616, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/23083/2007, cod unic de înregistrare RO 22892261, reprezentată legal prin dl. Sorin Roibu, Director, membru al Arthur Hunt Group (denumita in continuare ”Arthur Hunt„).

PREAMBUL

Arthur Hunt este o societate comerciala care are obiect principal de activitate: activități de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022), inclusiv selecția si plasarea forței de munca (cod CAEN 7810), învățământ in domeniul cultural (cod CAEN 8552) precum si alte forme de învățământ n.c.a. cu privire la dezvoltarea profesionala si personala (cod CAEN 8559);

Candidatul/semnatarul este in căutarea unei oportunități de cariera si evoluție profesionala.

EXECUTIVE SEARCH - OBIECTIVE

Obiectivul 1: în contextul autorizațiilor acordate de către client

• Identificarea potențialilor candidați,

• Captarea interesului acestora pentru poziția vacantă

• Evaluarea relevanței parcursului lor de profesional precum și a profilului lor, pentru a răspunde cerințelor poziției, inclusiv prin intermediul instrumentelor de inventariere a personalității

• Prezentarea candidaților clienților Arthur Hunt

• Culegerea de referințe de la oricine indică candidatul.

Obiectivul 2: Colectarea și analizarea aplicațiilor spontane trimise de persoane fizice

• Primirea CV-urilor de la persoane fizice trimise consultantului/-lor companiei sau pe adresa societății fără solicitarea acesteia/ acestora

• Înregistrarea și păstrarea CV-urilor persoanelor ale căror experiență profesionala corespunde căutărilor efectuate periodic de către companie, ținând cont de poziționarea acesteia.

• Întâlnirea cu unii oameni care au trimis CV-ul spontan, nesolicitat, pentru a-i ajuta în căutarea unui job sau anticipând un mandat care autorizează o căutare în viitor.

Obiectivul 3: menținerea relațiilor companiei și a consultantului/-ilor cu reteaua de clienti si furnizori

• Rețeaua de relații profesionale a firmei și a consultanților săi permite identificarea mai rapida a potențialilor candidați.

• Menținerea unei rețele de manageri, experți și directori și monitorizarea carierei lor profesionale este, prin urmare, o parte integrantă a business-ului de Executive Search.

• Menținerea acestei rețele este, de asemenea, utilă pentru managerii si directorii care fac parte din ea, deoarece le permite să fie căutați de către consultanții Arthur Hunt pentru diverse schimbări recompensatorii de carieră.

RECRUTARE - TIPURI DE POSTURI RECRUTATE IN ARTHUR HUNT

Pentru proiectele de recrutare (Executive search) posturile fac parte din departamentele funcționale ale agenților economici cu atribuții/ responsabilități de conducere si expertiza tehnica superioara, după cum urmează, fără as se limita la:

• Management general

• Vanzari

• Marketing

• Financiar-contabilitate & administrativ

• Corporate affairs

• Relații publice

• Juridic

• IT

• Resurse umane

• Logistica/Achizitii/Cumparari

• Management de proiect

• Managementul propietatii/facilitatii

• Cercetare-dezvoltare

• Producție

• Calitate

• Inginerie de proces sau design

• Transporturi

• Consultanta

LTT (Leadership, Talent&Transformation) - SERVICII DE CONSULTANTA PRESTATE IN ARTHUR HUNT

Pentru procesele de consultanta in afaceri & management, serviciile vizează următoarele tipuri de proiecte:

• Evaluarea si dezvoltarea angajaților

• Studii de satisfacție

• Compensații si beneficii

• Evaluarea posturilor

• Relații sociale

• Managementul schimbării din procesele de reorganizare si fuziune/ achiziții

• Cultura organizațională

• Responsabilitate sociala

• Comunicare interna

• Politici si proceduri de resurse umane

• Îmbunătățirea imaginii de angajator, etc.

1.2. DEFINIŢII ŞI INTERPRETĂRI

Toți termenii folosiți vor avea același înțeles ca cel definit în art. 4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - GDPR, astfel:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

“DPO” – data protection officer / ofițer protecția datelor personale/ responsabilul pentru protecția datelor.

1.3. DOMENIUL DE APLICARE, NATURA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.3.1. Domeniul de aplicare: recrutare/selecție si plasare forța de munca, organizarea cursurilor de pregătire si formare profesionala si a cursurilor de dezvoltarea profesionala

1.3.2. Natura si scopul colectării: prelucrarea datelor personale se face in vederea identificării unor oportunități de cariera pentru cel care își exprima consimțământul/semnatar, precum si in vederea încunoștințării cu privire la cursurile de pregătire si/sau formare profesionala sau dezvoltarea personala organizate de către Arthur Hunt, după cum urmează:

a) Executive search - activități de identificare si cooptare de personal atât din punct de vedere profesional, cat și din punct de vedere motivațional, pentru pozițiile de nivel Top Management și Management Executiv.

b) Talent Mapping - proces de cartografiere a competențelor din piață reprezentat prin identificarea pofilelor cu performanță confirmată asigurând, în final, un plan de succesiune extern, la care organizația poate apela în context de transformare/dezvoltare.

c) Talent and Leadership Solutions: Dezvoltare Organizațională, People Development Programs, Teambuilding si Managementul schimbării.

1.3.3. Datele vor fi prelucrate și utilizate exclusiv pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau ale unui alt semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European (SEE).

1.3.4. Arthur Hunt colectează si prelucrează doar datele personale necesare scopului, așa cum a fost definit in art. 1.3.2.

1.4. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

În cadrul procesului de recrutare, și/sau de gestionare a resurselor umane, Talent mapping si TLS, sfera datelor cu caracter personal prelucrate poate cuprinde următoarele tipuri de informații:

a. date personale care permit candidatului să fie identificat: nume, prenume, gen si data nașterii;

b. informații furnizate de către candidat care permit desfășurarea testelor specific inițiale: adresă domiciliu, număr de telefon mobil, adresă de e-mail;

c. informații care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului de recrutare respectiv: naționalitate, limbi străine cunoscute, educație, experiența profesională, foști si/sau actuali angajatori, recomandări, diplome studii, certificări;

d. rezultatele testelor specifice inițiale, rezultatele generate sau nu automat de programele de profilare și ale altor teste aferente.

1.5. UNDE STOCĂM DATELE

În cadrul procesului de recrutare, și/sau de gestionare a resurselor umane, datele cu caracter personal vor fi stocate pe serverul dedicat al Arthur Hunt Grup.

1.6. UNDE/ CĂTRE CINE TRIMITEM DATELE

În cadrul procesului de recrutare, și/sau de gestionare a resurselor umane datele cu caracter personal prelucrate vor fi trimise către clienții Arthur Hunt in vederea îndeplinirii obiectului de activitate, ori către societățile membre Arthur Hunt Grup.

Organizații terțe care furnizează societatii Arthur Hunt aplicații, servicii de prelucrare a datelor sau servicii IT;

Consultanți și alți consilieri profesioniști ai lui Arthur Hunt.

Atunci când Arthur Hunt împărtășește datele cu alții, aranjamentele contractuale, mecanismele de confidențialitate și de securitate asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor, confidențialitate și securitate.

1.7. CÂT TIMP ȚINEM DATELE

În vederea îndeplinirii obiectului de activitate – recrutare personal top/ middle management, datele cu caracter personal prelucrate vor fi păstrate pentru un termen de 5 ani ori pana la data primirii de către Arthur Hunt a revocării consimțământului (conform consimțământului persoanei vizate din secțiunea 2 - consimțământ).

1.8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Drepturile persoanelor vizate sunt cele garantate de legislația privind protecția datelor personale, printre care:

a) Dreptul persoanei vizate la informare;

b) Dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului acces la datele cu caracter personal;

c) Dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor cu caracter personal;

d) Dreptul persoanei vizate la Portabilitatea datelor;

e) Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

f) Dreptul persoanei vizate de a își exprima punctul de vedere cu privire la rezultatul generat automat de programele de profilare;

g) Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate deja in baza consimțământului.

Drepturile la care se face referire in alineatele de mai sus vor fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate responsabilului Arthur Hunt cu protecția datelor. Arthur Hunt va răspunde la solicitări într-un timp rezonabil, dar nu mai târziu de o luna de la data primirii cererii.

Orice cerere rezonabila nu va fi taxata. Arthur Hunt își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare pentru identificarea persoanei vizate, în cazul în care Arthur Hunt are îndoieli întemeiate cu privire la identificare acesteia.

1.9. DATE CONTACT DPO

Orice informație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi solicitata în scris responsabilului Arthur Hunt cu protecția datelor, la adresa de e-mail: dataprotection@arthur-hunt.ro.

1.10. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale. Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate prin legislația in materia protecției datelor personale, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, http://www.dataprotection.ro.

2. CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE

Având in vedere obiectul de activitate al Arthur Hunt descris la secțiunea 1,

Având in vedere interesul persoanei vizate de participa la procesele de recrutare & selecție personal,

Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor mele personale de către Arthur Hunt S.R.L. în cadrul procedurii de selecție și recrutare, iar aceste date corespund realității.

Consimt în mod expres și neechivoc și autorizez Arthur Hunt SRL să prelucreze și să transmită următoarele categorii de date personale pentru o perioada de 5 (cinci) ani sau până la data primirii revocării consimțământului de către Arthur Hunt, în scopul desfășurării activităților de selecție si recrutare:

1) Date de bază personale:

a) nume si prenume:

b) serie & număr CI (necesar doar în cazul rezervărilor efectuate pentru deplasări în scopul participării la proiectele Arthur Hunt, conform obiectului de activitate al societății):

2) Date de contact:

a) numărul de telefon mobil:

b) adresa poștală:

c) adresa de e-mail:

d) conturile online cu acces la profilul profesional (social media)

e) data nașterii:

3) Categorii speciale de date personale conform articolului 9 din GDPR:

a) datele biometrice în scopul de identificare unică a unei persoane fizice (fotografia din CV/ CI daca ati inclus-o):

4) Informații care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente procesului de recrutare:

a) Naționalitate:

b) Limbi străine cunoscute:

c) Educație:

d) Experiența profesională:

e) Diplome studii:

f) Certificări:

5) Informații despre conturi bancare (necesare doar în cazul decontărilor anumitor cheltuieli de deplasare în vederea susținerii unor interviuri profesionale sau a participării la programe de dezvoltare profesională / formare):

6) Rezultatele chestionarelor psihometrie administrate online (automatizat):

7) Referințe obținute de la foști angajatori (de la persoane expres menționate de către candidat):

8) Datele personale de la un vehicul (de exemplu, nr de înmatriculare pentru accesul în parcurile private ale clienților, furnizărilor Arthur Hunt).

Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință si am înțeles Partea Introductiva 1 care formează parte integranta din Consimțământ, declar ca am fost informat/-ă asupra faptului că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, precum si Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare si/sau celelalte acte normative aplicabile in materie si ca orice nelămurire/ schimbare a declarației/ consimțământului meu o pot face contactând in scris responsabilul cu protecția datelor Arthur Hunt SRL la adresa de e-mail: dataprotection@arthur-hunt.ro.

Groupe Arthur Hunt